Regulamin City Apartments

City Apartments

REGULAMIN CITY APARTMENTS

Zespół City Apartments będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Apartamenty City Apartments wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu, do godziny 12:00 dnia wyjazdu (dotyczy obiektów w Koszalinie) oraz od godziny 16:00 w dniu wynajmu, do godziny 10.00 dnia wyjazdu (dotyczy obiektów w Mielnie).
 3. Gość apartamentu zobowiązany jest do okazania pracownikowi City Apartments przy zameldowaniu dokumentu, potwierdzającego swoją tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu, pracownik City Apartments ma prawo do odmowy udostępnienia apartamentu.
 4. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując apartament, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na 1 dobę.
 5. City Apartments uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie w nim rzeczy po godzinie konieczności wymeldowania określonej w pkt. 2, jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W takim przypadku City Apartments ma prawo do obciążenia Gościa kwotą dodatkową w wysokości do 100 złotych za każdą przedłużoną godzinę.
 7. Gość City Apartments nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 8. Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabrania się organizowania imprez okolicznościowych, sesji fotograficznych itp.
 9. W apartamentach City Apartments obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00. Naszymi gośćmi są często osoby mieszkające służbowo oraz rodziny z dziećmi szczególnie wymagający ciszy i spokoju.
 10. Osoby niezgłoszone podczas dokonania rezerwacji i niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 7.00 do 22.00.
 11. W związku z ogłoszonym stanem pandemii w apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niezakwaterowanych.
 12. Z uwagi na bezpieczeństwo Gości oraz komfort pobytu osób niepalących, w apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. City Apartments zastrzega sobie prawo do obciążenia Gości dodatkowymi kosztami za neutralizację dymu papierosowego w wysokości 1000 zł brutto.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń znajdujących się w apartamencie , powstałe z winy jego, osób z nim przebywających lub go odwiedzających. W przypadku wystąpienia szkód lub uszkodzeń prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o zaistniałym zdarzeniu.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, własnych żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych apartamentów. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 15. Opuszczając apartament, Gość powinien każdorazowo upewnić się, że drzwi zewnętrzne są zamknięte.
 16. Apartamenty City Apartments wyposażone są w drzwi antywłamaniowe oraz sejfy. Odpowiedzialność City Apartments z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do apartamentu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 17. City Apartments nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 18. Przedmioty pozostawione w apartamencie będą odsyłane na koszt Gościa, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, City Apartments przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 19. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, City Apartments może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań City Apartments, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia apartamentu.
 20. City Apartments może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu City Apartments lub innych Gości albo szkodę na osobie innych Gości, pracowników City Apartments albo innych osób przebywających w innych apartamentach